BulgarianEnglish
BulgarianEnglish

Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници ще бъде един от най-важните сектори на производството на електроенергия през следващите години.

Вятърната енергия е една от основните форми на зелена енергия, използвана днес в света.

ASPI ENERGY Ltd. е смесено дружество между “ASPI GROUP” Ltd. и датската компания European Energy A/S, компания, която е активна в разработването, изграждането и управлението на вятърни и соларни централи, работещи на всички нива възобновяеми енергийни източници. European Energy A/S – е една от водещите компании в Европа. Компанията е разработила 43 / четиридесет / три / вятърни и 15 / петнадесет / соларни централи, което съответства на общата сума на инвестициите над 500 милиона евро.

Компанията, която е основана в края на миналата година, притежава ветрогенераторна централа на 6 ветрогенераторни турбогенератора и цялостна инфраструктура, необходима за присъединяване към електроразпределителната мрежа, разположена в Стралджа, община Стралджа, с общо инсталирани. капацитет от 5,5 MW.